Προσεισμικός έλεγχος

Προσεισμικός έλεγχος

Προσεισμικός έλεγχος υφισταμένων κτιρίων με χρήση σύγχρονων μεθόδων


Στην Ελλάδα, η πλειονότητα των κτιριακών κατασκευών αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα, που οικοδομήθηκαν έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Οι σεισμικές φορτίσεις στη χώρα μας, που είναι η  5η πιο ενεργή σεισμικά χώρα παγκοσμίως, σε συνδυασμό με τη φυσική φθορά, καθιστούν απαραίτητη την λήψη κατάλληλων μέτρων για τη συντήρηση και ενδεχόμενη ενίσχυση των κτιρίων, ώστε να προστατεύεται η ασφάλεια των ενοίκων και της περιουσίας τους. Είναι γεγονός ότι όλο και περισσότερα κτίρια κρίνεται ότι χρειάζονται επεμβάσεις για τη βελτίωση της στατικής τους ικανότητας, ώστε να μπορούν να αναλάβουν τα σεισμικά φορτία που θεσπίζονται από τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς.

Λόγω της πολυπλοκότητας της μελέτης, που είναι αναγκαία ώστε να καθοριστεί εάν χρειάζεται ενίσχυση ενός κτιρίου και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί με τον λιγότερο επίπονο και πλέον οικονομικό τρόπο για τους ιδιοκτήτες, απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικού καθώς οι προδιαγραφές που θεσπίζουν οι αντίστοιχοι τεχνικοί κανονισμοί είναι επιστημονικά σύγχρονες και εξελιγμένες. Έτσι ο μελετητής μηχανικός καλείται να αποτιμήσει αρχικά τη φέρουσα ικανότητα της υφιστάμενης κατασκευής και έπειτα να αποφασίσει σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες τη στρατηγική επέμβασης, η οποία πρέπει να είναι πρακτικά εφαρμόσιμη και οικονομικά βέλτιστη. Μεταξύ των λοιπών σημαντικών θεμάτων, μείζονος σημασίας είναι αυτό του προσδιορισμού της πραγματικής αντοχής του σκυροδέματος, αφού τα φαινόμενα διάβρωσης και οξείδωσης του οπλισμού μπορούν να προκαλέσουν αποφλοίωση και ρηγμάτωση.

Η συνεργασία του γραφείου nafconstruction με συνεργεία, που διαθέουν κατάλληλη τεχνογνωσία και μέσα, καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό των πραγματικών ιδιοτήτων των υλικών της υφιστάμενης κατασκευής και του βαθμού των βλαβών, ώστε να διαγνωστούν πλήρως οι όποιες ατέλειες υπάρχουν. Συνοπτικά οι ενέργειες για την αποτίμηση της συμπεριφοράς - ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι οι ακόλουθες:

  • Οπτικός έλεγχος ώστε να προσδιοριστούν πιθανές ρηγματώσεις, αποφλοιώσεις και λοιπές ατέλειες
  • Αποτύπωση φέροντος οργανισμού κτιρίου και αντιπαραβολή με τα σχέδια της άδειας (εφόσον είναι διαθέσιμα)
  • Εύρεση πλήθους και διαμέτρων ράβδων οπλισμού στα φέροντα στοιχεία (μαγνητικές μέθοδοι, ακτονιγράφηση κλπ.)
  • Προσδιορισμός αντοχών και λοιπών ιδιοτήτων σκυροδέματος και οπλισμού
  • Διενέργεια μελέτης στατικής επάρκειας για την εκτίμηση της συμπεριφοράς της υφιστάμενης κατασκευής έναντι του μέγιστου αναμενόμενου μεγέθους σεισμού στην περιοχή
  • Εφόσον κριθεί απαραίτητη η ενίσχυση της κατασκευής, αποφασίζεται η στρατηγική επέμβασης στο κτίριο σε συνεργασία με τους ενοίκους
  • Ενημέρωση/επικαιροποίηση της στατικής μελέτης ώστε αυτή να περιλαμβάνει τα νέα ή ενισχυμένα φέροντα στοιχεία και έλεγχος - διαστασιολόγηση σύμφωνα με τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς
  • Εφόσον πληρούνται οι αντισεισμικές απαιτήσεις για την ενισχυμένη πλέον κατασκευή, οριστικοποιείται η μέθοδος ενίσχυσης και ακολουθεί η κατασκευή.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία ελέγχου και αποτίμησης της συμπεριφοράς του κτιρίου σας, τον προσδιορισμό της βέλτιστης στρατηγικής επέμβασης και στατικής αναβάθμισης, όπως και του απαιτούμενου κατασκευαστικού τμήματος. Επίσης διεκπεραιώνουμε όποιες πολεοδομικές διαδικασίες ενδεχομένως απαιτηθούν για τέτοιου είδους έργα.

To top
nafconstruction © 2018 - 2020. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®