Επισκευή πύργου ασκήσεων Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Επισκευή πύργου ασκήσεων Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Έλαβαν χώρα εργασίες επισκευής του πύργου ασκήσεων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας


Με την εκτέλεση των εργασιών αποκαταστάθηκαν διάφορα προβλήματα που είχαν ανακύψει στον φέροντα οργανισμό του πύργου ασκήσεων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Πιο συγκεκριμένα τα στάδια των εργασιών έχουν ως ακολούθως.

  • Καθαίρεση των σαθρών τμημάτων των στοιχείων
  • Απόξεση των αποκαλυφθέντων οπλισμών και καθαρισμός από τυχόν διάβρωση
  • Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης εμποτισμού στις επιφάνειες σκυροδέματος που θα αποκαλυφθούν μετά την απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων του επιχρίσματος.
  • Εφαρμογή ρητινούχου επαλειφόμενου τσιμεντοκονιάματος για προστασία του σιδηρού οπλισμού από τη διάβρωση καθώς και για συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος, στους αποκαλυφθέντες οπλισμούς.
  • Επισκευές τοπικά με επισκευαστικό ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα με αναστολέα διάβρωσης για πάχη έως 20mm/στρώση. Το κονίαμα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της κατηγορίας PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3.
  • Αποκατάσταση του τελικού επιχρίσματος.
To top
nafconstruction © 2018 - 2022. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb®